VIII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3.      Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach z działalności w 2018 roku wraz z przedstawieniem wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.   

4.      Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji na rynku pracy Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.    

5.      Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego za 2018 rok.

6.      Debata nad raportem o stanie powiatu:

7.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego wotum zaufania.

8.      Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i ocena działalności budżetowej za 2018 rok – debata absolutoryjna radnych nad:

a)      Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za
2018 rok,

b)      Sprawozdaniem finansowym Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2018 rok,

c)      Informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na dzień
31 grudnia 2018 roku,

d)     Opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z wykonania budżetu za 2018 rok,

e)      Opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2018 rok,

f)       Wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,

g)      Opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

9.      Podjęcie Uchwały w sprawie: Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok.

10.  Podjęcie Uchwały w sprawie: Udzielenia Zarządowi Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego absolutorium  z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok.

11.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie Uchwał:

a)      w sprawie: dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim;

b)      w sprawie: dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Zespole Szkół Agro – Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach;

c)      w sprawie: dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach;

d)     w sprawie: powierzenia Gminie Ostrów zarządzania drogami powiatowymi;

e)      w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2019 rok;

f)       w sprawie: zmiany uchwały własnej Nr III/15/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku.

12.  Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

13.  Wnioski Radnych.

14.  Sprawy różne.

15.  Zamknięcie Sesji.  

 

publikacja: 23-05-2019 , aktualizacja: 23-05-2019

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.