XL Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2021 rok.
4. Debata nad raportem o stanie powiatu:
a) głosy radnych,
b) głosy mieszkańców.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i ocena działalności budżetowej za 2021 rok – debata absolutoryjna radnych nad:
a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2021 rok,
b) sprawozdaniem finansowym Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2021 rok,
c) informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku,
d) opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z wykonania budżetu za 2021 rok,
e) opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2021 roku,
f) wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,
g) opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok.
9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a) w sprawie: ustalenia przebiegu dróg powiatowych na obszarze Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,
b) w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.
10. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.
11. Wnioski Radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Sesji.


Józef Rojek

Przewodniczący Rady Powiatu
Ropczycko - Sędziszowskiego

publikacja: 24-05-2022

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.