Zakończono realizację projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”

Zakończono realizację projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”

przejdz_na_zawodowstwo_logo_wersja_podstawowa W zespołach szkół prowadzących kształcenie zawodowe z Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zakończono realizowany w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, projekt systemowy „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim projekt realizowano w:

-   Zespole Szkół Ago-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach,

-   Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach,

-   Zespole Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.

Główny cel projektu - modernizacja oraz podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.

Całkowita wartość projektu w „Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim” wynosi 3 295 419,12 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego to 2 860 747,12 zł, pozostała kwota stanowi wkład własny powiatu wnoszony w postaci niepieniężnej.

W okresie trzech lat realizacji projektu (1.07.2012 – 31.07.2015) podejmowano działania mające na celu wielokierunkowe wsparcie kształcenia zawodowego. Udostępnione Powiatowi Ropczycko-Sędziszowskiemu dofinansowanie na realizację Projektu, wydatkowane w kwocie 2 853 454,55 zł przeznaczono min. na:

1. Modernizację warunków kształcenia poprzez zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu (w tym sprzętu multimedialnego) celem zaktualizowana i uzupełnienia bazy dydaktycznej szkół, w kwocie 1 046 232,26 zł.

2.  Uruchomienie dwóch firm symulacyjnych (w ZST w Sędziszowie Młp oraz w ZSA-T
w Ropczycach) w kwocie 98 445,18 zł.

3.  Wdrożenie systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach w kwocie 88 614,50 zł, które obejmowało:

-  utworzenie pracowni doradztwa w każdej szkole, wraz z wyposażeniem biblioteczki
w pozycje z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodwego;

- zajęcia grupowe z doradcą zawodowym z których skorzystało 357 uczniów/uczennic;

-  organizację spotkań szkoleniowych Rady Pedagogicznej z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach;

-  uczestnictwo w studiach podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, jednego nauczyciela z każdej szkoły (zadanie realizowane przez WUP w Rzeszowie);

 

4.  Organizację płatnych staży zawodowych u Pracodawców w kwocie 731 387,31 zł. Na miesięczne staże, w wymiarze 150 godzin skierowano łącznie 557 uczniów/uczennic.

5.  Organizację zajęć pozalekcyjnych, szkoleń i kursów zawodowych w kwocie 532 976,91 zł. W ofercie szkół pojawiło się 26 różnych zajęć dodatkowych i wyrównawczych oraz 24 szkolenia i kursy zawodowe, z których zgodnie z indywidualnymi potrzebami skorzystało 1142 uczniów/uczennic.

 

Więcej informacji na temat projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” na stronie www.przejdznazawodowstwo.pl  uruchomionej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej szkolnictwa zawodowego pod hasłem "Przejdź na zawodowstwo". Informacje nt. szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz zrealizowanych działań w zakładce „Mapa instytucji oświatowych” http://zawodowcy.wup-rzeszow.pl/mapa-instytucji-oswiatowych

 

publikacja: 25-08-2015 , aktualizacja: 10-09-2015

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.