Ogłoszenie

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3. Informacja dot. programu szczepień przeciwko COVID – 19 zgodnie z pismem Wojewody     Podkarpackiego znak: S-II.967.386.2020.TM.

4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego za 2020 r.

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

a) w sprawie: przyjęcia Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na lata 2021 - 2027,

b) w sprawie: przyjęcia powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej,

c) w sprawie: przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021 – 2027 pn. RODZINA BEZ PRZEMOCY,

d) w sprawie: przyjęcia „Programu korekcyjno – edukacyjnego powiatu ropczycko – sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2021”,

e) w sprawie: realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie ropczycko – sędziszowskim (VI)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

f) w sprawie: realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie ropczycko – sędziszowskim (VII)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

g) w sprawie: zmiany uchwały własnej Nr XXIII/179/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ropczycko – Sędziszowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,

h) w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na 2021 rok,

i) w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok,

j) w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na 2021 rok. 

6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

7. Wnioski Radnych.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie sesji.

 

Józef  Rojek

Przewodniczący Rady Powiatu

Ropczycko - Sędziszowskiego

publikacja: 21-01-2021

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.